strona główna
Zakres Usług
 • Prawo cywilne i obrót nieruchomościami
  • sporządzanie projektów umów, negocjowanie treści umów,
  • doradztwo w zakresie form zabezpieczenia,
  • sporządzanie projektów kontraktów z przedsiębiorcami zagranicznymi, sporządzanie opinii prawnych,
  • porady jakich formalności należy dokonać przy nabyciu
   lub sprzedaży działki budowlanej, lokalu mieszkalnego,
  • negocjacje z developerem lub ze spółdzielnią.
 • Prawo gospodarcze i prawo spółek
  • tworzenie i rejestracja podmiotów oraz ich przedstawicielstw
   i oddziałów,
  • prowadzenia spraw korporacyjnych, organizacja zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
  • sporządzanie projektów umów i statutów,
  • sporządzanie regulaminów, uchwał i innych wewnętrznych aktów prawnych,
  • nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanej części,
  • przekształcenia, podziały, łączenia i likwidacje podmiotów,
  • obsługa w zakresie rejestracji zmian danych.
 • Prawo ubezpieczeń majątkowych
  • sporządzanie wniosków i odwołań do zakładów ubezpieczeń,
  • zastępstwo procesowe z tytułu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia komunikacyjnego, posagowego oraz ubezpieczeń w zakresie prowadzonej działalności.
 • Prawo pracy
  • sporządzanie umów i regulaminów (pracy, wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych),
  • zastępstwo procesowe w sporach sądowych,
  • udział w polubownym rozwiązywaniu sporów.
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
  • reprezentacja wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania naprawczego,
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentacja wierzyciela w toku postępowania upadłościowego,
  • występowanie w imieniu syndyka,
  • doradztwo w sytuacji kryzysowej w firmie.
 • Prawo wekslowe i czekowe
  • pomoc przy wypełnianiu weksli,
  • sporządzanie porozumień wekslowych,
  • zastępstwo procesowe w sporach sądowych.
 • Prawo bankowe
  • negocjacje z bankami w zakresie występowania w imieniu kredytobiorcy, poręczyciela,
  • przystępującego do długu oraz ustalaniu warunków umów kredytowych oraz wszelkiego rodzaju ugód w postępowaniu windykacyjnym
 • Prawo spółdzielcze, o fundacjach, o stowarzyszeniach
  • zakładanie spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń.
  • uczestnictwo na Walnych Zgromadzeniach, Zebraniach Przedstawicieli,
  • likwidacja w/w podmiotów.
 • Prawo administracyjne
  • sprawdzenie, czy decyzja została wydana zgodnie
   z przepisami prawa administracyjnego i czy nie jest z nimi sprzeczna,
  • sprawdzenie czy obowiązujące przepisy zostały implementowane zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej,
  • zastępstwo w negocjacjach i przed sądami administracyjnymi.
 • Prawo autorskie i własności przemysłowej.

 • Sprawdzanie czy wydane orzeczenia lub decyzje są zgodne
  z przepisami europejskiego prawa wspólnotowego, tj. z Traktatem Rzymskim lub rozporządzeniami,

 • Organizowanie zespołów problemowych w sytuacjach kryzysowych w firmie.

VIS LEGIS, Aleja Armii Krajowej 10/6, 50-541 Wrocław, e-mail: kancelaria@vislegis.com.pl
Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię